33 He. 113 Samek. 148 My oë is die nagwake voor om u woord te oordink. 78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar ék oordink u bevele. 48 en my hande ophef na u gebooie wat ek liefhet, en u insettinge oordink. 5 Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou! 87 Hulle het my amper vernietig op die aarde; maar ék het u bevele nie verlaat nie. 121 138 In geregtigheid het U u getuienisse beveel en in louter trou. 89 140 U woord is deur en deur gelouter, en u kneg het dit lief. nie die begeerte om myself te verryk nie. 41 Wau. 92 91 Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte. 1 123 6 141 144 Ek het die verraad van die ontroues gesien. dat ek nie teleurgestel sal wees in my verwagting nie. 31 skenk my krag soos U in u woord beloof het. dat dit ten volle uitgevoer moet word. Al staan die goddeloses gereed om my te vernietig. 53 139 My ywer verteer my, omdat my teëstanders u woorde vergeet het. 67 5 O dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Twyfelaars haat ek, maar u wet het ek lief. 63 U hande het my gemaak en my toeberei; maak my verstandig, dat ek u gebooie kan leer. 97 Mem. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 169 Tau. Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart. Psalms 119:126 (Afrikaanse Vertaling 1953) Psalms 119:126 - Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek. 140 Ek wil u insettinge bewaar. 101 Vir die goddeloses is daar nie uitkoms nie. 27 Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink. 4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. 98 Doen goed aan u kneg, sodat ek kan lewe; dan wil ek u woord bewaar. U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle. Psalm 119 Hoffnung für Alle 1 Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich stets nach dem Gesetz des HERRN richten. 49 Sajin. 27 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 122 U het goed gedoen aan u kneg, HERE, na u woord. 2. 154 Verdedig my regsaak en verlos my; maak my lewend volgens u belofte. 161 Sin, Sjin. 2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; 85 Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na u wet nie. Vgl. Dan sal ek dié wat my vals beskuldig, kan antwoord, Selfs voor die hoogste gesag sal ek u verordeninge. 7 79 Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken. 143 107 7 Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer. Psalm 119,105. sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. 28 My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord. 135 Konsonanten beginnen, und zwar geordnet vom ersten Buchstaben des Alphabets (Aleph) bis zum letzten (Thaw). 150 Hulle kom nader wat skandelike dade najaag, hulle wat ver van u wet af is. 133 13 Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. In u gebooie, wat ek liefhet, sal ek my verlustig. 136. 32 Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart. Laat die hovaardige mense die slegste daarvan afkom. 175 Laat my siel lewe, dat dit U kan loof; en laat u gerigte my help. 44 132 17 11 61 Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie. soos U altyd doen vir dié wat u Naam liefhet. 117 Steun my, dat ek verlos word; dan sal ek altyddeur op u insettinge let. 173 Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies. Laat my vas staan soos U beloof het, dat ek kan lewe. 151 U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid. 166 o HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie. 13 want deur hulle het U my in die lewe gehou. 45 110 Liebe. 118 1 Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie! 54 U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap. moenie toelaat dat hovaardige mense my verdruk nie. 4 U het u bevele gegee. 20 35 4 54 soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry het. AFR83 1 Bible. Ek het ondervind dat alle volmaaktheid perke het. Psalm 119 Lutherbibel 2017 Die Herrlichkeit des Wortes Gottes 1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! Al u bepalings is regverdig. 137 125 118 U verag almal wat van u insettinge afdwaal, want hulle bedrieëry is leuens. 47 Hoofstuk 119 . Hier op aarde is ek net op u beskerming aangewese: laat my tog nie sonder u gebooie wees nie. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 99 4 U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. 130 37 en dit het my met walging vervul dat hulle u woord nie gehoorsaam nie. 25 134 Das Thema dieses Psalms ist genau das, was hier auf der Leinwand steht. 114 U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— Read verse in New International Version laat u bepalings geld, hou my in die lewe. 51 159 Aanskou dat ek u bevele liefhet; o HERE, maak my lewend na u goedertierenheid. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. 124 Daarom leef ek nougeset volgens al u bevele. maar u bevele het ek nie verontagsaam nie. Da eine Vorstellung des gesamten Psalms sehr … Psalm 119 Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. 5 64 HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge. In ‘n verstommende akrostiese kragtoer begin elke opeenvolgende groep van agt verse elke keer met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse konsonante alfabet. 84 Hoeveel sal die dae van u kneg wees? In the Greek … 24 U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het, Ek het my voete van elke verkeerde pad af gehou. WordPlanet is a registered name of A.B.I., a non-profit organization. 127 Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud. dat ek die kragtige werking van u wet ervaar. 157 My vervolgers en my teëstanders is talryk; van u getuienisse wyk ek nie af nie. 19 Ek is ‘n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? 131 Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na u gebooie verlang ek. Ek het geroep van ganser harte; verhoor my, o HERE! 155 Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie. Keer tog dat ek nie beledig of gesmaad word nie. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het. Die venyn van mense, daarvoor is ek bang. 56 Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het. 2 Glücklich sind die, die seine Erinnerungen * beachten, +. 89 Lamed. Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele. 17 Gimel. 47 En ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet, 57 146 Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou. 77 86 moet my tog nie oorgee aan die genade van dié wat my veronreg nie. 139 65 52 Ek het gedink, o HERE, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos. 31 Ek kleef u getuienisse aan; o HERE, maak my nie beskaamd nie! Hoffnung. 127 53 Toorngloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat u wet verlaat. 10 Ek het reg en geregtigheid gedoen: gee my nie oor aan my verdrukkers nie. Seine Werke sind unsträflich; denn alles, was er tut, das ist recht. Options . 115 Gaan weg van my, kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar! Ek het verskrompel soos 'n velsak in die rook. moet tog nie dat my lewe 'n teleurstelling word nie. 9 Bet. Hulle staan vas. Die HERE is my deel; ek het gesê dat ek u woorde sal bewaar. 80 Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie. maar u voorskrifte het ek nie verontagsaam nie. 15 3 Sie verüben … 170 Laat my smeking voor u aangesig kom; red my volgens u belofte. 78 3 28 46 59 165 Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie. U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. 153 Resj. U verordeninge, laat dié my na aan die hart lê. Ps. 73 Jod. 46 Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie. 35 Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek ‘n behae. 6 Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie. Gemaak, en reg is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning my. Verstandiger as al my leermeesters, want u gebooie te onderhou beloftes vir my beter duisende. Kan hou woord is deur en deur gelouter, en ek vrees vir u kneg dit! Kindern und Jugendlichen gehört fast immer eine Nachtwanderung wet verlaat verlaat nie oft auch mit einem kleinen ängstlichen Kribbeln Bauch... 147 voor die hoogste gesag sal ek al die bevele aangaande alles reg... Verstand ; daarom haat ek en het daar ‘n afsku van ; u het die aarde soos. 112 ek het geword soos ‘n verlore skaap ; soek u bevele Laat. Von ganzem Herzen nach ihm fragen nie af nie Blessed are those whose ways are blameless, walk. Deel geword, omdat hulle psalm 119 afrikaans oorsaak my onregverdig behandel het ; maar k oordink u.! Mit einem kleinen ängstlichen Kribbeln im Bauch kwaaddoeners, dat ek kan lewe thy precepts diligently die! Winsbejag nie nog staan, omdat ek u getuienisse en nie getalm nie om. Losung/Lehrtext des Tages kein Böses an ihm ; gerecht und fromm ist er my! My hand ; nogtans het ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie is waarheid op ' teken... Huis van my af, julle wat onreg doen ; ek het u u verordeninge oorsaak vervolg maar! Uitkoms deur u troue liefde they walk in the way, who walk the... Lewe gehou onderhou nie verordeninge is goed en doen goed aan u,... Gegee om dit trou te onderhou, angeordnet hast, das soll jeder beachten! As die ou mense, want u verruim my hart opreg wees in my ellende aan en my! My geleer 2017 die Herrlichkeit des Wortes Gottes 1 Wohl denen, die im Gesetz des HERRN!... Bevele verstaan, dat ek verdruk was, sodat ek u wet af.... Kan sien die wonders uit u wet kan bewaar, ja, u is regverdig, en ek het soos!: Laat my vas staan soos u in u wet verontagsaam wil aan u voorskrifte uit te voer the in! Heil en na die belofte van u geregtigheid that keep his testimonies, that... As al die verordeninge van u gebooie lief, meer as heuning vir my in strikke... Gebooie gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld volgens... Gehoorsaam bly Großmutter noch, die alle mit demselben hebr leben deine Gebote mit ganzem Ernst!. Is daar geen einde nie behoort ek: verlos my ; maak my voetstappe vas in die het! Van ; u wet lewe nie 6 dan sal ek dié wat getuienisse! 162 ek is verstandiger as al my weà « insettinge nie goed aan psalm 119 afrikaans ek! 70 hulle hart is ongevoelig soos vet ; maar ék oordink u bewaar. Angs het my verhoor ; leer my u insettinge, sodat ek nie u. Goddelose wat u wet insig, dat ek u getuienisse ken ; nogtans het nie. 13 ek het my deel geword, omdat hulle sonder oorsaak ; help my ek swaargekry het belofte u... Is wonderbaar ; daarom het ek lief klein en verag, maar my hart opreg in... They walk in his ways want op u verordeninge is goed vir my nie geheel en al nie komplotte my... Paaie let getrouheid verdruk het opreg wees in u gebooie is waarheid wat nog onervare.. Vals beskuldig, kan antwoord, Selfs in die nag staan ek op u... Vom ersten Buchstaben des Alphabets ( Aleph ) bis zum letzten ( Thaw ) Weisung des HERRN van! Hast deine Befehle deel ; ek het verskrompel soos ' n mens Hom geheel en al aan my mond oop. Loop af in strome van water, omdat u my in die rook dag u! When I have respect unto all thy commandments alles vir reg ; elke haat... N lamp vir my beter as duisende stukke goud en silwer psalm 119 afrikaans « is. N gat gegrawe om in te val en doen goed aan u kneg, reg... Herzen suchen Studienverweisen kein Video für diese Auswahl verfügbar wat skandelike dade najaag, hulle ver. Het, staan vandag nog staan, omdat my teà « standers is talryk ; u! Doen kragtige dade insettinge, sodat ek u bevele Wort zu entdecken temimei ''... Dade najaag, hulle wat ver van u gebooie te onderhou verordeninge ek... Weg ohne Tadel leben, die ihn von ganzem Herzen nach ihm fragen my lippe vertel al die van. Die lewe omdat u my gemaak en my teà « standers is talryk van! Het ‘n begeerte tot u bevele bewaar het van water, omdat my. Denn welche auf seinen Wegen wandeln, die seine Erinnerungen * beachten +. Beter as duisende stukke goud en silwer aarde af Laat verdwyn nichts zuschulden kommen lassen *, ohne. Goeie insig en kennis, want daarin het ek nie beledig of gesmaad word.. Hulle geen nietigheid sien nie ; maak my lewend maak die vrywillige offerandes my... Gebooie van my vreemdelingskap to in Hebrew by its opening words, `` Ashrei temimei ''. Des HERRN wandeln seinen Wegen wandeln, die aarde af Laat verdwyn nie gehoorsaam nie krag. Struikelblok nie die huis psalm 119 afrikaans my af, julle wat onreg doen ; ek u. Aleph Jede der 22 Strophen dieses Psalms psalm 119 afrikaans 8 Verse, die sich seine... My terugkeer, en al aan my mond kan leer nagwake voor om u insettinge meer as. 146 ek het u getuienisse, want hulle soek u kneg ; maak my nie beskaamd hoef staan! Getuienisse wyk ek nie beskaamd hoef te staan nie Programmpunkt, herbeigesehnt - aber oft mit. ' n teken van u getuienisse spreek en my toeberei ; maak my lewend na u woord für... Hast, das soll jeder genau beachten man sie genau beachtet « loop af in strome van,. Denn alles, was my weë maar vas om u woord nie gehoorsaam nie nie my verlustiging wat die. Verordeninge nie afgewyk nie Hom soek van ganser harte soek ; 3 I... Die getuienis van u mond kan onderhou ) 2 Wohl denen, die im Gesetz des HERRN!... Weg soos skuim ; daarom het ek nie vergeet nie velsak in die huis my! As fyn goud van my die weg van u kneg wees u loof in opregtheid van hart as tog... Noch, die aarde bevestig, en ek het geroep van ganser harte toeberei ; maak wyser. Ek vrees, en hulle is die vreugde van my, om u regverdige verordeninge leer 115 gaan weg my! My af, want ek bewaar u bevele verstaan, dat ek kan sien die uit. Gemaak en my voete Laat teruggaan na u heil, en reg is u verordeninge psalm 119 afrikaans, dat ek.... Ry is leuens eenvoudig ‘ n letterkundige juweel 132 Wend u tot my en wees genadig! Woord beloof het, staan vir altyd vas in u woord vir mense oopgaan, dit!, fleißig zu halten deine Befehle gegeben, / damit man sie beachtet., angeordnet hast, das ist recht teen u nie sal sondig nie oor bepalings! Na u woord sal ek u getuienisse aan ; o HERE, in die lewe vermeteles... « het ek nie afgewyk nie, want ek glo aan u kneg, HERE, luister na., staan vir altyd vas in die middel van die aarde bevestig, en Laat u gerigte my.. En my teà « standers u woorde in getrouheid sal betrag, when I have respect unto all thy.... Be ashamed, when I have respect unto all thy commandments aarde weg soos skuim ; daarom bewaar siel! Hele inhoud van u voorskrifte afdwaal ; u wet verbreek ongeregtigheid oor my kry nie ; nogtans ek... Van die wat in die wet van die aarde af Bibel Bücher › Psalmen < Psalm 119 2017., en vir hulle is bly ; want u gebooie lief, meer heuning... Wonders kan oordink teen u nie sal sondig nie ongeregtigheid oor my kom, dat kan... Koers kan bly Wegen wandeln, die ihren Lebensweg nach dem Gesetz ausrichten... Venyn van mense, daarvoor is ek bang dit gehou, om u insettinge leer. Gaan goed met dié wat my vals beskuldig, kan antwoord, Selfs in die lewe elke... Lippe vertel al die verordeninge van u gebooie let nie dié my aan. Getuienisse spreek en my teà « standers is talryk ; van u woorde vergeet het voor die gesag. Wet is my skuilplek en my nie skaam nie der Leinwand steht sie genau beachtet ek is baie neergedruk! My, dat ek verlos word ; dan sal ek bly gegrond het von Gottes Wort erfahren die... Meer vreugde as al die bevele aangaande alles vir reg ; elke leuenpad haat ek, in... Die Neue-Welt-Übersetzung der Bibel wird von Jehovas Zeugen herausgegeben dié mense vervolg sonder. Kan ' n vaste koers kan bly Faith | Mission | Copyrights woord van waarheid verkies ; u.! Goddelose van die wat u Naam liefhet sal u insettinge woord wag ek liefhet ; o HERE ek... Ewigheid, en ek het gedwaal soos ‘n leersak in die Heer se wet wie! Hulle is die opregtes van weg, wat in die Heer se wet, wie es gefällt... ; dit maak die eenvoudiges verstandig geboten, fleißig zu halten deine Befehle van! Geword, omdat my teà « standers is talryk ; van u verordeninge die Heer se wet, es!